VÅPENTILLATELSE

Ved kjøp av nytt våpen fra godkjent forhandler

Søker sender søknad til Politiet (se prosedyre under). Godkjent søknad medbringes til forhandler. Forhandler påfører modell og nummer og returnerer gjenpart til politiet – som da utsteder våpenkort.

Ved kjøp av brukt våpen fra privatperson
Søker sender søknad til Politiet (se prosedyre under). Søknad påføres underskrift og våpenkortnummer til selger. Politiet utsteder våpenkort
.
For utøver under 12 år
Kan ikke ha egen våpentillatelse. Våpentillatelse kan heller ikke søkes av foresatte for bruk av utøver under 12 år. Må evt. låne våpen av skiskyttergruppa fram til fylte 12 år.

For utøver som er fylt 12 år men ikke fylt 16 år
Kan ikke ha egen våpentillatelse. Disse må ha en bekreftelse av skiskyttergruppa om at de er aktiv (utstedes av leder i skiskyttergruppa), og registreres dermed som brukere av våpenet. Våpenkortet må stå i foresattes navn. Bekreftelse legges ved søknad på eget skjema (’Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler’) til Våpenkontoret, Asker og Bærum politidistrikt. Tillatelsen gis for maksimalt 1 år, men en trenger ikke å sende inn ny søknad ved fornyelse, bare bekreftelse fra skiskyttergruppa at en er aktiv og at en sender inn til politiet det midlertidige våpenkortet.
Utøvere som deltar på trening og konkurranser før de fyller 16 år i konkurransesesongen har ikke anledning til å bære våpen under trening, og kan ikke reise alene med våpenet. I de tilfeller våpeninnehaveren (den våpenkortet er skrevet ut på) ikke er med, må det utstedes en utlånserklæring for våpenet til en foresatt eller lagleder/trener i det angjeldende tidsrom.

For utøver over 16 år
Kan gis dispensasjon fra 18-årskravet i våpenloven ved fylte 16 år. Kan ha egen våpentillatelse, eller ha utlånserklæring fra våpeninnehaver. Disse kan da transportere og bruke våpenet på egen hånd. Disse må ha en bekreftelse av skiskyttergruppa om at de er aktiv (utstedes av leder i skiskyttergruppa). Bekreftelse legges ved søknad på eget skjema til Våpenkontoret, Lillestrøm politidistrikt. Søknad må også undertegnes av foresatte som i tillegg skal skrive en bekreftelse på at de tar det fulle ansvar for oppbevaring av våpen.

Lenke til våpenloven
VåpenlovenLevert av IdrettenOnline